Regulamin konkursu

REGULAMIN KONKURSU „Arduino & Raspberry Pi Day 2019 Katowice – Arduino”

§1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „
  Arduino & Raspberry Pi Day 2019 Katowice – Arduino ” i jest zwany dalej: „Konkursem”.
 2. Organizatorem Konkursu jest blog Inżnier Domu, zwane dalej „Organizatorem”.
 3. Nagrody pozyskane zostały na podstawie współpracy Organizatora ze sponsorami bloga firmami Sii, Farnell, SolidExpert, Videopoint.pl, Kamami.
 4. Konkurs będzie przeprowadzany 16 marca 2019.

§2

WARUNKI  UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:
 2. wyśle opis projektu związanego z Arduino na adres inzynier.domu@gmail.com
 •  Projekt musi zawierać układ z rodziny Arduino lub jego klon.
 •  Można składać projekty jako zespół (ewentualna nagroda jednak nie będzie przewidziana na każdego członka zespołu).
 •  Można składać kilka projektów.
 •  W opisie nie musi się zawierać kod ani schemat elektryczny.
 •  W opisie musi znajdować się zdjęcie projektu i opis jak działa. W razie niejasności zostanie wysłany mail z pytaniami.
 •  Projekt musi być możliwy do przywiezienia na wydarzenie do pokazania w głównym konkursie.
 •  Odpowiedź o dostaniu się na konkurs główny zostanie przekazana na adres mailowy z którego został projekt wysłany 2 marca.

b.Dostanie zwrotną odpowiedź mailową o dostaniu się na konkurs główny i przywiezie opisany projekt na wydarzenie

 1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:
 1. zapoznanie z regulaminem konkursu na stronie
  http://www.inzynierdomu.pl/regulamin-konkursu-arduino/
 2. spełnienie warunków podanych w §2 p.1.

 §3

ZASADY KONKURSU I NAGRODY

 1. Nagrody będą przyznawane przez jury na Konkursie.
 2. Wszystkie projekty w Konkursie będą oceniane przez jury pod kątem kreatywności, wykonania oraz włożonej pracy.
 3. Nagrodami w Konkursie sa opisane w §5
 4. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, postanowień jego Regulaminu
  i interpretacji rozstrzyga Organizator.
 5. Zdobywcy nagród zostaną powiadomieni o wygranej na Konkursie
 6. Celem potwierdzenia woli przyjęcia nagrody, powiadomiony Zdobywca powinien podpisać umowę o otrzymaniu nagrody pod rygorem utraty prawa do nagrody.

§4

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

 1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska.
 2. Podane dane będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia niniejszego Konkursu oraz w związku z wydaniem nagród.

§5

NAGRODY

I. MIEJSCE
1. Raspberry Pi 3b+
2. Arduino MKR1000
3. Voucher na szkolenie SolidWorks
4. Velleman VTHD04
5. Nagrody książkowe

II. MIEJSCE
1. Arduino MKR1000
2. Sonoff G1
3. Nagrody książkowe

III. MIEJSCE
1. Arduino MKR1000

§6

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych oraz zmian specyfikacji nagrody. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie:
http://www.inzynierdomu.pl/arduino-raspberry-pi-day-2019/