Regulamin konkursu „Generatory PWM”

REGULAMIN KONKURSU „Generatory PWM”

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Generatory PWM” i jest zwany dalej: „Konkursem”.
 2. Organizatorem Konkursu jest blog inżynier Domu, zwane dalej „Organizatorem”.
 3. Nagrody pozyskane zostały przkeazane przez Magazyn Elektronik należący do wydawnictwa AVT-Korporacja Sp. z o.o.
 4. Konkurs będzie przeprowadzany 25 maja 2019.
 5. Zgłoszenia na konkurs odbywają się między 16 a 24 maja 2019.

§2 WARUNKI  UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:

Zgłosi się do konkursu poprzez umieszczenie poprawnej odpowiedzi na pytanie oraz pomysłu na zastosowanie PWM pod wpisem na blogu „Proste generatory PWM część3.” lub pod postem na stronie https://www.facebook.com/InzynierDomu/

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:

 1. zapoznanie z regulaminem konkursu na stronie http://www.inzynierdomu.pl/regulamin-konkursu-moje-miejsce-pracy
 2. spełnienie warunków podanych w §2 p.1.
 3. spełnienie warunków podanych w §4 p.1.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do wycofania z puli konkursowej opisów, filmów lub zdjęć prezentujących treści uznane przez organizatora za nieodpowiednie dla młodszych Widzów bądź mocno kontrowersyjne.

§3 ZASADY KONKURSU I NAGRODY

 1. Nagroda będzie przyznana po wybraniu przez organizatora opisu, i skontaktowaniu się ze zwycięzcami
 2. Wyłonionych zostanie dwóch zwycięzców
 3. Wszystkie odpoweidzi będą sprawdzane przez organizatora
 4. Cześci odpowiedzi odpowiedzialna za wykorzytsanie PWM będzie oceniana przez organizatora pod katem pomysłowości, kreatywności i oryginalności.
 5. Nagrodami w Konkursie są dwie półroczne papierowe prenumeraty Magazynu Elektromnik
 6. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, postanowień jego Regulaminu i interpretacji rozstrzyga Organizator
 7. Zdobywcy nagród zostaną powiadomieni o wygranej po Konkursie

§4 DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

 1. Warunkiem udziału w Konkursie jest posługiwanie się przez Uczestnika Konkursu osobistym kontem na portalu facebook.com lub adresem email
 2. Podane dane będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia niniejszego Konkursu oraz w związku z wydaniem nagród.

§5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych oraz zmian specyfikacji nagrody. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie: http://www.inzynierdomu.pl/regulamin-konkursu-generatory-pwm/