Regulamin konkursu

REGULAMIN KONKURSU „Arduino & Raspberry Pi Day 2021 – kategoria SOM”

§1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „
  Arduino & Raspberry Pi Day 2021 – SOM ” i jest zwany dalej: „Konkursem”.
 2. Organizatorem Konkursu jest blog Inżnier Domu, zwane dalej „Organizatorem”.
 3. Nagrody pozyskane zostały na podstawie współpracy Organizatora z firmami wspierającymi wydarzenie, opisane zostały w §6.
 4. Uczestnik na konkurs wystawia projekt, tj. urządzenie własnej konstrukcji, zawierające moduł lub mikrokontorler zawierający system (w tej kategorii to może być np. płytka Raspberry Pi).
 5. Konkurs będzie przeprowadzany 14.03.2021.

§2

WARUNKI  UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:
 2. Wypełni formularz zgłoszeniowy https://forms.gle/CAhRav4iHo1x8Num9 do 1.03.2021.
 3. Wyrazi zgodę na wszystkie wymagające tego pola w formularzu zgłoszeniowym.
 4. W formularzu zawrze link do filmu, który zostanie wyemitowany podczas wydarzenia.
 5. Film ma zawierać krótki przedstawienie projektu, maks 5 min. 
 6. Film w treści audio ma zawierać frazę „Projekt na Arduino i Raspberry Pi Day 2021” dla potwierdzenia oryginalności.
 7. Film musi być własnością zgłaszającego tj. nie może przedstawiać projektu którego uczestnik nie jest właścicielem. 
 8. Film nie może zawierać treści niewałaściwych, tj. np. drastycznych lub przekleństw. 
 9. Film nie może zawierać treści ograniczonych prawem autorskim np. podkład muzyczny.
 10. Film zostanie zapisany na kanale YouTube Inżynier Domu (https://www.youtube.com/c/InzynierDomu) oraz na stronie (http://www.inzynierdomu.pl/) po wydarzeniu.
 11. Otrzyma zwrotną odpowiedź mailową o dostaniu się na konkurs.
 12. Zapozna się z regulaminem konkursu na stronie
  http://www.inzynierdomu.pl/regulamin-konkursu-arduino/.

 §3

ZASADY KONKURSU I NAGRODY

 1. Nagrody będą przyznawane przez jury na Konkursie.
 2. Wszystkie projekty w Konkursie będą oceniane przez jury pod kątem kreatywności, wykonania oraz włożonej pracy.
 3. Nagrody w Konkursie są opisane w §5.
 4. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, postanowień jego regulaminu i interpretacji rozstrzyga Organizator.
 5. Zdobywcy nagród zostaną powiadomieni o wygranej na Konkursie.

§4

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

 1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, wieku oraz adresu email.
 2. Podane dane będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia niniejszego Konkursu oraz w związku z wydaniem nagród.

§5

NAGRODY

Zostaną ogłoszone przed 01.03.2021

§6

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych oraz zmian specyfikacji nagrody. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie:
http://www.inzynierdomu.pl/arduino-raspberry-pi-day-2021/.